Vedtægter

Vedtægter

for

Roskilde & Omegns Jagtforening

(stiftet den 28. marts 1930)

 

§ 1.0 Navn og hjemsted 

1.1

Foreningens navn er Roskilde & Omegns Jagtforening.

1.2

Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

 

 

§ 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund 

2.1

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 3.0 Formål og opgaver 

3.1.

Foreningens formål er, at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål, ved at:

 • varetage medlemmernes jagtlige interesser i enhver henseende,
 • højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme,
 • arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtsmæssig brug af de selvfornyende, naturgivne ressourcer,
 • varetage generelle administrative og praktiske opgaver inden for jagt- og faunaforvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder.
 • støtte og fremme relevant faunaforskning,
 • tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i dens helhed,
 • arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægere med bopæl i Danmark jagtmulighed på fisketerritoriet og offentligt ejede arealer,
 • yde service til medlemmerne,
 • samt gennemføre
  • hundearbejde,
  • riffelskydning,
  • flugtskydning,
  • fiskeri 
  • oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside.
  • Udsendelse af et nyhedsbrev (JAGTjournalen)

 

§ 4.0 Foreningens medlemmer 

4.1

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2

Medlemsskabet for ny indmeldte er først gyldigt, når kontingentet er betalt.

4.3

Nye medlemmer modtager information om foreningens vedtægter og hjemmeside.

4.4

Bestyrelsen udpeger æresmedlemmer.

Medlemmer kan indstille til bestyrelsen om udpegning af æresmedlemmer ref. § 7.2

 

4.5

Spørgsmålet om udpegning af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

  

§ 5.0 Ophør af medlemsskab 

5.1

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2

Foreningen sletter et medlem, som er i restance med kontingentet, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

5.3

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

5.4

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

§ 6.0 Kontingent og hæftelse 

6.1

Medlemmerne betaler dels et kontingent til DJ og dels et kontingent til RJF. Regulering af kontingentet til DJ pålignes administrativt af DJ, mens reguleringen til RJF fastsættes af generalforsamlingen.

6.2

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer.

6.3

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

6.4

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

  

§ 7.0 Ordinær generalforsamling

7.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest den 15. januar. Undtaget herfor er § 7.4 punkt 8-11, til hvilke punkter der tillige kan stilles forslag på generalforsamlingen.

7.3

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal ske via Danmarks

Jægerforbunds og Roskilde & Omegns Jagtforenings elektroniske medier samt

medlemsbladet JÆGER med mindst 2 ugers varsel.  Indkomne forslag lægges på

RJFs elektroniske medier og udsendes med 2 ugers varsel.

7.4

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 

 

 

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære

    generalforsamling.

4.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5.  Indkomne forslag.

6.  Fastlæggelse af kontingent.

7.  Valg af formand eller kasserer.

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.  Valg af suppleanter for 1 år ad gangen.

10. Valg af stående udvalg.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

12. Eventuelt.

7.5

Generalforsamlingens beslutninger skrives til referat hvori der også optages et kort

referat af debatten. Referatet underskrives af dirigenten, formanden og referenten.

Referatet lægges på RJFs elektroniske medier snarest efter generalforsamlingen.

  

§ 8.0 Ekstraordinær generalforsamling 

8.1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

8.2

Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen afholde

ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær

generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske via Danmarks

Jægerforbunds og RJFs elektroniske medier til medlemmerne med mindst 1 uges

varsel.

 

                                                       § 9.0  Afstemninger

9.1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert gyldigt medlem, der har været medlem af foreningen i 30 dage.

9.3

Hvert medlem har én stemme.

9.4

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Afstemninger der vedrører personer, sker ved skriftlig afstemning.

9.5

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.6

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.7

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

                                                      § 10.0  Bestyrelsen 

10.1

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2

Bestyrelsen består af max. 7 og min. 5 medlemmer, samt et passende antal suppleanter.

10.2 a

Hvis ikke der er mindst 5 egnede kandidater (herunder formand og/eller kasserer) til bestyrelsesposterne, pålægges det den resterende bestyrelse atter at undersøge mulighederne for at besætte de vakante poster på en ekstraordinær generalforsamling. ref. § 8.0

Mislykkedes dette, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling ref. § 8.0 med følgende dagsorden:

Nedlæggelse af foreningen/sammenslutning med en anden forening i Roskildeområdet. Ref. § 15.0 og 16.0

10.3

Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5

Formanden og optil 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal og kassereren samt optil 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

10.6

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og udpeger ad hoc en referent.

10.7

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Der udfærdiges et skriftligt referat af bestyrelsens møder.

 

10.8

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege delegerede til kredsmødet.

10.9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.10

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Ref § 10.2 er suppleanter fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

10.11

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende

10.12

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbageholde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til at bære våben.

 

                                                            § 11.0  Udvalg

11.1

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer for 1 år ad gangen og efter indstilling fra bestyrelsen stående udvalg.

11.2

Udvalgsformændene vælges direkte af generalforsamlingen. 

11.3

Det tilstræbes at udvalgene er repræsenteret i bestyrelsen.

11.4

Udvalgene er ansvarlige såvel ved handling som ved regnskabsføring overfor bestyrelsen

11.5

Et udvalg består, indtil det nedlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

11.6

Medlemmer kan indstille til generalforsamlingen om nedlæggelse af et udvalg ref. § 7.2

11.7

Bestyrelsen kan oprette stående udvalg ad. hoc. Disse udvalg skal formelt oprettes på førstkommende generalforsamling.

Ad. Hoc udvalg har forpligtelser ref. §11.3 og §11.4.

 

                                                      § 12.0  Tegningsret

12.1

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

12.2

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

                                                    § 13.0  Formue og regnskabsår 

13.1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

13.2

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

                                                       § 14.0  Revision 

14.1

De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette.

14.2

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3

Medlemmer af bestyrelsen og udvalgene kan ikke vælges til revisor.

 

                                                        § 15.0  Sammenslutning

15.1

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.2

Såfremt under ½ af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, skal der indkaldes til ny generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Denne generalforsamling afholdes mindst 1 og højst 2 måneder efter den 1. generalforsamling.

15.3

På denne 2. generalforsamling kan forslaget om sammenslutning vedtages med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

                                                       § 16.0  Opløsning

16.1

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses.

16.2

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål, indenfor den opløste forenings kommune.

 

                                                         § 17.0  Ikrafttræden 

17.1

Disse vedtægter, der er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2016 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

Godkendt af Danmarks Jægerforbund medio 2016

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/